دریافت نسخه XML این شماره

مندرجات

مندرجات مندرجات
تعداد مشاهده : 760 PDF

الگوی انتقال قیمت در صنعت گوشت گاو ایران

نیكوكار نیكوكار; حسینی حسینی; دوراندیش دوراندیش
تعداد مشاهده : 1072 PDF

بررسی سرمایه گذاری در تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران

خاکسار آستانه خاکسار آستانه; کرباسی کرباسی
تعداد مشاهده : 1241 PDF
تعداد مشاهده : 1347 PDF

عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک های ائل گلی و مشروطه شهر تبریز: کاربرد روش دو مرحله ای هکمن

حیاتی حیاتی; احسانی احسانی; قهرمان زاده قهرمان زاده; راحلی راحلی; تقی زاده تقی زاده
تعداد مشاهده : 1074 PDF

تحلیل مزیت نسبی و ساختار بازار صادرات جهانی پسته

دشتی دشتی; خداوردیزاده خداوردیزاده; محمد رضایی محمد رضایی
تعداد مشاهده : 1329 PDF

تعیین ارزش اقتصادی آب در روش تابع تولید، با بکارگیری مدل های کلاسیک و آنتروپی (مطالعه موردی: محصول گندم در شهرستان مشهد)

خواجه روشنائی خواجه روشنائی; دانشور كاخكی دانشور كاخكی; محتشمی برزادران محتشمی برزادران
تعداد مشاهده : 1726 PDF

برنامه‎ریزی فروش لیزینگی در بنگاه‎های تولید فناوری ماشین‎های کشاورزی(مطالعه موردی استان خراسان‎رضوی)

عابد عابد; قربانی قربانی; لیاقتی لیاقتی; آق‎خانی آق‎خانی; کهنسال کهنسال
تعداد مشاهده : 869 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 768 PDF