دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

مندرجات

مندرجات مندرجات
بازدید: 8

الگوی انتقال قیمت در صنعت گوشت گاو ایران

نیكوكار نیكوكار, حسینی حسینی, دوراندیش دوراندیش
بازدید: 11

بررسی سرمایه گذاری در تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران

خاکسار آستانه خاکسار آستانه, کرباسی کرباسی
بازدید: 55
بازدید: 23

عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک های ائل گلی و مشروطه شهر تبریز: کاربرد روش دو مرحله ای هکمن

حیاتی حیاتی, احسانی احسانی, قهرمان زاده قهرمان زاده, راحلی راحلی, تقی زاده تقی زاده
بازدید: 28

تحلیل مزیت نسبی و ساختار بازار صادرات جهانی پسته

دشتی دشتی, خداوردیزاده خداوردیزاده, محمد رضایی محمد رضایی
بازدید: 51

تعیین ارزش اقتصادی آب در روش تابع تولید، با بکارگیری مدل های کلاسیک و آنتروپی (مطالعه موردی: محصول گندم در شهرستان مشهد)

خواجه روشنائی خواجه روشنائی, دانشور كاخكی دانشور كاخكی, محتشمی برزادران محتشمی برزادران
بازدید: 125

برنامه‎ریزی فروش لیزینگی در بنگاه‎های تولید فناوری ماشین‎های کشاورزی(مطالعه موردی استان خراسان‎رضوی)

عابد عابد, قربانی قربانی, لیاقتی لیاقتی, آق‎خانی آق‎خانی, کهنسال کهنسال
بازدید: 32

abstract

abstract abیtract
بازدید: 16