دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 12

نگرشی زیست محیطی بر نقش بیمه گندم آبی در استان خراسان شمالی

شكری شكری, قربانی قربانی, كوچكی كوچكی, دانش دانش
بازدید: 21

پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران

کرباسی کرباسی, اثنی عشری اثنی عشری, عاقل عاقل
بازدید: 129
بازدید: 55

پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور جاندیر با استفاده از دو ساختار متفاوت شبکه عصبی MLP

رنجبر رنجبر, عباسپور فرد عباسپور فرد, عجب شیرچی عجب شیرچی, روحانی روحانی
بازدید: 78