دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تغییرات رفتاری صنعت گوشت تحت نوسانات غیرمنتظره تقاضا

علی فلاحتی; شهرام فتاحی; الهام رضایی
تعداد مشاهده : 131 صفحه 97-108 PDF
تعداد مشاهده : 79 صفحه 139-153 PDF
تعداد مشاهده : 62 صفحه 155-165 PDF

برآورد ارزش اقتصادی خسارات سازه¬های آبی بر محیط‌زیست (مطالعه موردی سد زاینده‌رود)

رویا امیرحاجلو; احمد فتاحی اردکانی; مسعود فهرستی; اکرم نشاط
تعداد مشاهده : 122 صفحه 167-183 PDF
تعداد مشاهده : 179 صفحه 185-197 PDF