فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تغییرات رفتاری صنعت گوشت تحت نوسانات غیرمنتظره تقاضا

علی فلاحتی, شهرام فتاحی, الهام رضایی
بازدید: 46

برآورد ارزش اقتصادی خسارات سازه¬های آبی بر محیط‌زیست (مطالعه موردی سد زاینده‌رود)

رویا امیرحاجلو, احمد فتاحی اردکانی, مسعود فهرستی, اکرم نشاط
بازدید: 72