فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارزیابی تخصیص اعتبارات کشاورزی: مطالعه موردی استان کرمان

سکینه شمس الدینی, حسین مهرابی بشرآبادی, محمدعلی یعقوبی, صدیقه نبی ئیان, محمد رضا پور ابراهیمی
بازدید: 43

برآورد امنیت غذایی در استان کرمانشاه با تأکید بر شاخص FSI

آزاد خانزادی, محمد شریف کریمی, نعیم شکری
بازدید: 133