دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

ارزیابی تخصیص اعتبارات کشاورزی: مطالعه موردی استان کرمان

سکینه شمس الدینی; حسین مهرابی بشرآبادی; محمدعلی یعقوبی; صدیقه نبی ئیان; محمد رضا پور ابراهیمی
تعداد مشاهده : 124 صفحه 31-42 PDF

برآورد امنیت غذایی در استان کرمانشاه با تأکید بر شاخص FSI

آزاد خانزادی; محمد شریف کریمی; نعیم شکری
تعداد مشاهده : 244 صفحه 69-82 PDF
تعداد مشاهده : 214 صفحه 83-93 PDF