فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

شناسایی و تبیین استلزامات کارکردی نظام نوآوری فناورانه کشاورزی

روح اله ماقبل, کریم نادری مهدیی, احمد یعقوبی فرانی, مهدی محمدی
بازدید: 50

ترسیم ماتریس نهاد-پایداری نظام نوآوری صنعت لبنیات ایران

زهرا فزونی اردکانی, همایون فرهادیان, غلامرضا پزشکي راد, حبیب اله رعنایی کردشولی, حبیب اله طباطبائیان
بازدید: 47

آثار رفاهی افزایش قیمت برنج داخلی در میان خانوارهای استان مازندران

سید علی حسینی یکانی, زهرا نعمت الهی, مسعود حسین‌زاده
بازدید: 24

اندازه¬گیری ریسک آتی عملکرد محصولات زراعی با استفاده از روش CVaR در شبکه¬های کشاورزی زاینده¬رود

رضا حیدری کمال آبادی, سید علی حسینی یکانی, سید مجتبی مجاوریان, علیرضا نیکویی
بازدید: 67

آیا واردات برنج به ایران بی رویه است؟

حبیب اله سلامی, مهدی باستانی
بازدید: 34