دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

شناسایی و تبیین استلزامات کارکردی نظام نوآوری فناورانه کشاورزی

روح اله ماقبل; کریم نادری مهدیی; احمد یعقوبی فرانی; مهدی محمدی
تعداد مشاهده : 258 صفحه 196-206 PDF

ترسیم ماتریس نهاد-پایداری نظام نوآوری صنعت لبنیات ایران

زهرا فزونی اردکانی; همایون فرهادیان; غلامرضا پزشکي راد; حبیب اله رعنایی کردشولی; حبیب اله طباطبائیان
تعداد مشاهده : 386 صفحه 216-227 PDF

آثار رفاهی افزایش قیمت برنج داخلی در میان خانوارهای استان مازندران

سید علی حسینی یکانی; زهرا نعمت الهی; مسعود حسین‌زاده
تعداد مشاهده : 143 صفحه 228-239 PDF

اندازه¬گیری ریسک آتی عملکرد محصولات زراعی با استفاده از روش CVaR در شبکه¬های کشاورزی زاینده¬رود

رضا حیدری کمال آبادی; سید علی حسینی یکانی; سید مجتبی مجاوریان; علیرضا نیکویی
تعداد مشاهده : 200 صفحه 252-266 PDF

آیا واردات برنج به ایران بی رویه است؟

حبیب اله سلامی; مهدی باستانی
تعداد مشاهده : 149 صفحه 268-278 PDF