نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • کاربرد روش های ناپارامتریک اصلاح شده در ارزیابی کارایی فنی تولید چغندرقند ایران 
  قادر دشتی ; معصومه رشید قلم ; اسماعیل پیش بهار
  بازدید: 41
  بررسی درجه تاثیرگذاری سهم بخش کشاورزی بر توزیع بودجه عمرانی استانی ایران با استفاده از الگوی رگرسیون فضایی 
  رضا جمشیدی ; مصطفی سلیمی فر ; محمد طاهر احمدی شادمهری ; محمد قربانی
  بازدید: 41
  ارزیابی سیاست قیمت گذاری آب بر پایداری و حفظ آبخوان: مطالعه آبخوان مهیار شمالی در حوضه زاینده رود 
  ابوالقاسم باقری ; علیرضا نیکوئی ; فرهاد خداداد کاشی ; محسن شوکت فدایی
  بازدید: 11