دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

ارزیابی سیاست قیمت گذاری آب بر پایداری و حفظ آبخوان: مطالعه آبخوان مهیار شمالی در حوضه زاینده رود

ابوالقاسم باقری; علیرضا نیکوئی; فرهاد خداداد کاشی; محسن شوکت فدایی
تعداد مشاهده : 454 صفحه 105-120 PDF
تعداد مشاهده : 231 صفحه 121-135 PDF

درجه تأثیرگذاری سهم بخش کشاورزی بر توزیع بودجه عمرانی استانی: کاربرد رگرسیون فضایی

رضا جمشیدی; مصطفی سلیمی فر; محمد طاهر احمدی شادمهری; محمد قربانی
تعداد مشاهده : 255 صفحه 136-148 PDF
تعداد مشاهده : 429 صفحه 157-169 PDF
تعداد مشاهده : 328 صفحه 179-195 PDF