دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 556 صفحه 277-284 PDF
تعداد مشاهده : 503 صفحه 285-296 PDF
تعداد مشاهده : 352 صفحه 297-307 PDF

مؤلفه ‏های مؤثر بر ترجیحات مصرف میوه و سبزیجات ارگانیک در مشهد

علی رضا کوچکی; محمد قربانی; هومن منصوری; محسن رجب زاده
تعداد مشاهده : 534 صفحه 323-330 PDF
تعداد مشاهده : 446 صفحه 345-359 PDF