دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 973 صفحه 148-159 PDF

سرریز نوسان قیمت در بازار دام و طیور ایران

محمد قهرمان زاده; قادر دشتی; زهرا رسولی بیرامی
تعداد مشاهده : 413 صفحه 173-187 PDF
تعداد مشاهده : 387 صفحه 188-206 PDF

اولویت‌بندی روستاهای هدف گردشگری در استان مازندران

زهرا نعمت الهی; سید مجتبی مجاوریان; مسعود حسین زاده
تعداد مشاهده : 563 صفحه 218-226 PDF