دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 421 صفحه 374-388 PDF

درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان و تعیین عوامل مؤثر بر آن در گهرباران ساری

طاهره رنجبر ملکشاه; سید علی حسینی یکانی; سید مجتبی مجاوریان
تعداد مشاهده : 563 صفحه 401-410 PDF
تعداد مشاهده : 320 صفحه 411-417 PDF
تعداد مشاهده : 226 صفحه 50-61 PDF