دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 920 صفحه 10-18 PDF

برآورد ساختار تلاطم قیمت در بازار گوشت قرمز کشور (کاربرد مدل های عمومی GARCH)

زهرا رسولی بیرامی; محمد قهرمان زاده; قادر دشتی; رسول محمدرضایی
تعداد مشاهده : 560 صفحه 19-36 PDF
تعداد مشاهده : 539 صفحه 50-57 PDF
تعداد مشاهده : 655 صفحه 58-69 PDF
تعداد مشاهده : 487 صفحه 70-79 PDF
تعداد مشاهده : 242 صفحه 1-13 PDF