دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 558 صفحه 204-212 PDF
تعداد مشاهده : 788 صفحه 224-234 PDF

بررسی اثرات رفاهی ناشی از تغییراقلیم بر روی محصول گندم در ایران

صادق خلیلیان; کتایون شمشادی; سید ابوالقاسم مرتضوی; مجید احمدیان
تعداد مشاهده : 934 صفحه 292-300 PDF
تعداد مشاهده : 384 PDF