دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 600 صفحه 107-117 PDF
تعداد مشاهده : 574 صفحه 149-156 PDF

تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات کشمش ایران

سونا محبی; احمد اکبری; مصیب پهلوانی
تعداد مشاهده : 736 صفحه 157-163 PDF
تعداد مشاهده : 754 صفحه 164-176 PDF
تعداد مشاهده : 711 صفحه 177-184 PDF
تعداد مشاهده : 371 PDF