دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 581 صفحه 1-11 PDF
تعداد مشاهده : 563 صفحه 12-25 PDF
تعداد مشاهده : 807 صفحه 26-34 PDF
تعداد مشاهده : 916 صفحه 55-63 PDF
تعداد مشاهده : 653 صفحه 64-70 PDF

آسیب‌شناسی مدیریت تحقیقات و توسعه فناوری کشاورزی در چارچوب نظام نوآوری کشاورزی

ابوالقاسم شریف زاده; غلامحسین عبدالله زاده; مهنوش شریفی
تعداد مشاهده : 1146 صفحه 71-82 PDF
تعداد مشاهده : 787 صفحه 83-91 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 424 PDF