دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

برآورد ارزش بهبود وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه: کاربرد روش آزمون انتخاب

مینا صالح نیا; باب اله حیاتی; مخمد قهرمان زاده; مرتضی مولایی
تعداد مشاهده : 899 صفحه 267-276 PDF
تعداد مشاهده : 1121 صفحه 277-287 PDF
تعداد مشاهده : 582 صفحه 319-327 PDF
تعداد مشاهده : 859 صفحه 328-337 PDF
تعداد مشاهده : 1185 صفحه 338-350 PDF

abstract

abstract .
تعداد مشاهده : 495 PDF