دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 1854 صفحه 169-179 PDF

بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد

علیرضا کوچکی; هومن منصوری; محمد قربانی; محسن رجب‌زاده
تعداد مشاهده : 1354 صفحه 188-194 PDF
تعداد مشاهده : 841 صفحه 195-203 PDF
تعداد مشاهده : 545 صفحه 213-222 PDF

اندازه گیری منابع رشد کشاورزی در زیربخش زراعت ایران

الهام شبانی; قادر دشتی; محمد قهرمانزاده; باب اله حیاتی; جواد حسین زاد فیروزی
تعداد مشاهده : 585 صفحه 223-229 PDF

تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار مصرفی گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان تبریز

شهزاد نصرتی; باب اله حیاتی; اسماعیل پیش بهار; رسول محمد رضایی
تعداد مشاهده : 848 صفحه 230-241 PDF
تعداد مشاهده : 825 صفحه 242-252 PDF

a

abstract a
تعداد مشاهده : 482 PDF

تصویر جلد نشریه

تصویرجلد نشریه t