نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۳۱ شماره۱ سال ۱۳۹۶

عنوان مقاله: اثر مالکیت خصوصی بر کارایی واحدهای صنایع غذایی و آشامیدنی کشور (رهیافت پانل دیتا پویا)


صفحات: 36-49

DOI: 10.22067/jead2.v31i1.58567

چکیده
در ادبیات اقتصادی خصوصی‌سازی و گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از راه‌های افزایش کارایی است. لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر مالکیت خصوصی بر کارایی واحدهای صنایع غذایی و آشامیدنی کشور پرداخته‌شده است. در مطالعه حاضر ۱۹ زیربخش صنایع غذایی و آشامیدنی در سال مای ۱۳۹۲-۱۳۸۷ به‌عنوان جامعه آماری مدنظر قرارگرفته‌اند. در این تحقیق برای محاسبه کارایی از روش تحلیل فراگیر داده‌ها و برای برآورد الگوی اقتصادسنجی از رهیافت پانل دیتا پویا استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که افزایش مالکیت خصوصی در این زیربخش و حرکت در جهت خصوصی‌سازی می‌تواند عاملی در جهت افزایش کارایی این زیر بخش تلقی گردد. میانگین کارایی برای بخش صنایع غذایی و آشامیدنی کشور در حدود ۷۰ درصد حاصل‌شده است که نشان می‌دهد این بخش امکان افزایش کارایی و دستیابی به ستانده مطلوب را به میزان ۳۰ درصد دارا می‌باشد. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی‌دار سرمایه انسانی، صادرات، نوآوری و سیکل‌های تجاری بر کارایی واحدهای موردبررسی است. در مقابل متغیرهای اندازه، شاخص تمرکز و شدت مصرف انرژی اثر منفی و معنی‌داری بر کارایی واحدهای صنایع غذایی و آشامیدنی کشور داشته‌اند. با توجه به اثر مثبت خصوصی‌سازی بر کارایی، پیشنهاد می‌گردد این سیاست که درواقع یک سیاست رقابتی است به‌منظور افزایش کارایی در زیربخش صنایع غذایی و آشامیدنی کشور با شتاب بیشتری موردنظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی:   تحلیل فراگیر داده‌ها; خصوصی‌سازی; بازدهی نسبت به مقیاس; داده مای پانل


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154