نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳۰ شماره ۱ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: abstract


صفحات: 1-13

DOI: 10.22067/jead2.v30i1.56601

چکیده
.

کلمات کلیدی:   .


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 671

بازدید: 146

تاریخ دریافت: 1395/03/19 , تاریخ پذیرش: 1395/03/19 , تاریخ انتشار: 1395/03/19

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )