نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۳۱ شماره۱ سال ۱۳۹۶

عنوان مقاله: الگوسازی ریسک عملکرد محصول با استفاده از روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک: مطالعه موردی محصولات گندم و جو استان آذربایجان شرقی


صفحات: 14-26

DOI: 10.22067/jead2.v31i1.56267

چکیده
به سبب وابستگی شدید فعالیت‏های کشاورزی به عوامل آب و هوایی، این زیربخش اقتصادی با ریسک بیشتری مواجه بوده و جهت مدیریت این ریسک ها همواره بیمه کشاورزی به عنوان یکی از بهترین راهکارها مطرح بوده است. نکته کلیدی در طراحی مناسب قراردادهای بیمه کشاورزی، الگوسازی دقیق توزیع عملکرد محصول و در واقع برآورد احتمال خسارت می‏باشد. در حال حاضر بیمه عملکرد محصول به صورت سنتی اجرا می‏شود و با مشکلاتی مواجه است که توجه به متنوع‏سازی روشهای بیمه‏ای و استفاده از روش‏های دقیق و مرسوم جهت محاسبه احتمال خسارت و حق‏بیمه، به‏ منظور بهبود شرایط موجود را ضروری می‏کند. بنابراین در مطالعه حاضر تلاش شده است تا میزان ریسک عملکرد محصول با استفاده از رهیافت های آماری پارامتریک و ناپارامتریک برای یک خدمت بیمه ای جدید به نام بیمه عملکرد منطقه ای محاسبه شود. اطلاعات مورد استفاده مربوط به محصولات گندم و جو آبی و دیم در شهرستان‏های اهر و هشترود در استان آذربایجان‏شرقی طی دوره زمانی ۹۲-۱۳۵۴ می‏باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مقادیر احتمال خسارت محاسبه شده از طریق رهیافت ناپارامتریک از دقت بیشتری برخوردارند. همچنین مشخص گردید درصد احتمال خسارت برای محصولات مورد نظر در شهرستان هشترود از شهرستان اهر بیشتر است. لذا پیشنهاد می‏شود تا ضمن در نظرگرفتن خصوصیات توابع توزیع در محاسبات مربوط به احتمال خسارت و انتخاب رهیافت مناسب، در تقسیم ‏بندی‏های منطقه‏ای مربوط به تعیین حق ‏بیمه، به‏ منظور تشکیل گروه های ریسک عملکرد همگن، بر روی شهرستان‏ها به جای کل استان تمرکز گردد.

کلمات کلیدی:   احتمال خسارت; اندازه گیری ریسک; بیمه عملکرد منطقه ای; توزیع بتا و کرنل

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 47

بازدید: 51

تاریخ دریافت: 1395/03/07 , تاریخ پذیرش: 1395/09/29 , تاریخ انتشار: 1395/11/05

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )