نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۸ شماره ۳ سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: abstract



DOI: 10.22067/jead2.v0i0.42914

چکیده
abstract

کلمات کلیدی:   abstract


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1208

بازدید: 277

تاریخ دریافت: 1393/10/10 , تاریخ پذیرش: 1393/10/10 , تاریخ انتشار: 1393/10/10

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )