##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

هادی مؤمنی هلالی امیر احمدپور

چکیده

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی و کاربردی است که در سال 1393 در استان مازندران انجام شده است. هدف تحقیق حاضر ارزیابی و شناسایی مناسب‌ترین نظام بهره‌برداری جهت پایداری فعالیت‌های زراعی در استان مازندران می‌باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر در برگیرنده کلیه متخصصانی است که در زمینه ابعاد پایداری و نظام های بهره‌برداری دارای اطلاعات کافی و تسط و درک عمیقی از موضوع مورد مطالعه هستند که از طریق نمونه‌گیری غیراحتمالی یا هدفمند و روش گلوله برفی، تعداد 15 نفر شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. برای تعیین روایی ظاهری و محتوایی از نظرات اساتید و متخصصان فن و برای سنجش پایایی از نرخ ناسازگاری استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار اکسپرت چویس 2000 بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بر اساس چهار معیار پایداری از جمله اکولوژیکی و سیاستی (به‌عنوان مهم‌ترین معیارهای پایداری فعالیت‌های زراعی طبق تحقیق)، نظام بهره‌برداری تجاری در اولویت است. علاوه بر این، نتایج نهایی نشان داد که با تلفیق وزن‌های نسبی معیارها، زیرمعیارها و گزیدارها، مناسب‌ترین نظام بهره‌برداری در راستای بهبود پایداری فعالیت‌های زراعی در منطقه، نظام بهره‌برداری تجاری می‌باشد. همچنین، نظام بهره‌برداری تعاونی با اختلاف کمی نسبت به نظام بهره‌برداری تجاری و با اختلاف نسبتاً زیادی با نظام بهره‌برداری دهقانی در اولویت دوم قرار دارد. با توجه به اهمیت موضوع پایداری به لحاظ توسعه فعالیت‌های زراعی در منطقه مذکور پیشنهاد می‌گردد، مسئولین مربوطه با مد نظر قرار دادن نتایج حاصله، برنامه‌ریزی و اقدامات لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای مناسب جهت متشکل نمودن فعالیت‌های زراعی در غالب نظام های بهره‌برداری تجاری و تعاونی را فراهم نمایند.

جزئیات مقاله

مراجع
1- Arabioun A. Kalantari KH., Asadi A., Shabanali-Fami H. 2009. Assessing the sustainability of wheat cultivation system in the province and determining factors. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 5 (2): 17-28. (in Persian).
2- Ariapour A., Amiri F., and Torknezhad A. No Date. A Regional Model of Sustainable Utilization in Marginal Lands by the AHP Method: A Case Study of Kabude Olia in Kermanshah Province, Iran. IAALD AFITA WCCA2008 WORLD CONFERENCE ON AGRICULTURAL INFORMATION AND IT.
3- Asadi A., Kalantari Kh., and Choobchian Sh. 2013. Structural Analysis of Factors Affecting Agricultural Sustainability in Qazvin Province, Journal of Agricultural Science and Technology, 15: 11-22.
4- Badri S.A., Roknoddin-Eftekhari A.R., Salmani M. and Bahmand D. 2011. The Role of Family Farming System on Sustainable Rural Development (Case Study: Ghir & Karzin County - Fars Province). Journal of Human Geography Research, 76: 33-48. (In Persian).
5- Bayat H. and Khatoon-Abadi S.H. 2012. Study of some economic and ecological aspects of agricultural cooperatives: a case study Markazi province. Journal of Agricultural Economics and Development, 26(1): 13-21. (In Persian).
6- Cauwenbergh N.V., Biala K., Bielders C., Brouckaert V., Franchois L., Cidad ‎V.G., Hermy M., Mathijs E., Muys B., Reijnders J., Sauvenier X., Valckx J., ‎Vanclooster M., Van der Veken B., Wauters E., and Peeters A. 2007. SAFE-A ‎hierarchical framework for assessing the sustainability of agricultural systems ‎Agriculture. Ecosystems and Environment, 120: 229–242.
7- Daneshvar-Khaki M., Karbasi A.R. and Afsarpanah A. 2000. Investigate the situation of farming system in agricultural lands Astan Quds Razavi. Journal of Agricultural Economics and Development, 8(29): 185-200. (In Persian).
8- Enayati-Rad M., Ajili A. and Rezaei-Moghaddam K. 2009. Investigate and explain the sustainability activities among corn farmers in Khuzestan province. Journal of Iranian Agricultural Economics and Development Research, 2-40(4): 99-107. (In Persian).
9- Ganoulis J. 2001. Ranking alternative strategies of agriculture water use in the euro- Mediterranean area. Euro-Mediterranean Forum of Economic Institutes. Thessalonica, Greece.
10- Ghodsipour S.H. 2012. Analytical Hierarchy process (AHP). Publication of Amirkabir University (Tehran polytechnic). (In Persian).
11- Gold M. 1999. Sustainable agriculture: Definitions and terms. Retrieved from http://www.nal.usda.gov/afsic/AFSIC_pubs/srb9902.htm#toc1.
12- Ghoshchi F., Lak Sh. and Tohidi-Moghaddam H. 2010. Principles of Sustainable Agriculture. The first Printing. Islamic Azad University Press, Branch Science and Research of Khuzestan. (In Persian).
13- Kabir A. 2008. Evaluate the performance of different systems of exploitation in the agricultural sector the Iranian economy. M. Sc. thesis of Islamic Sciences and Economics, University of Imam Sadiq. Tehran. Iran. (In Persian).
14- Kallas Z., Baba Y. and Rabell C. 2012. How Important Are Cultural and Environmental Objectives for Rice farmers in South Senegal? International Association of Agricultural Economists (IAAE) Triennial Conference, Brazil.
15- Karami A.A. 1997. The relationship between socio-economic structures with technical knowledge and sustainable agriculture among wheat producers. Planning and Agricultural Economics Research Institute. (In Persian).
16- Khajeh-Shokoohi A. and Jafari-Ahangari Y. 2004. The role of exploitation systems of land in the development of sustainable agricultural. The first Conference exploit systems in Iran agriculture: challenges and solutions, Tehran, Olympic Hotel, 9 -10 January: 197-181. (In Persian).
17- Khosravi J., Asoodar M.A., Alizadeh M.R. and Peyman M.H. 2011. Application of Multiple Criteria Decision Making System Compensatory (TOPSIS) in Selecting of Rice Milling System. World Applied Sciences Journal, 13(11): 2306-2311.
18- Kuswandari R. 2004. Assessment of Different Methods for Measuring the Sustainability of Forest Management. Thesis of Master of Science. INTERNATIONAL INSTITUTE FOR GEO-INFORMATION SCIENCE AND EARTH OBSERVATION ENSCHEDE, THE NETHERLANDS.
19- Li D. and Tian M. 2012. The Empirical Study of Performance Evaluation on the Specialized Cooperative Organizations of Farmers in Sichuan by AHP. Journal of Management and Sustainability. 2(1): 200-209.
20- Lopez C.P. and Requena J.C. 2006. A MULTIFUNCTIONAL COMPARISON OF CONVENTIONAL VERSUS ALTERNATIVE OLIVE SYSTEMS IN SPAIN BY USING AHP, International Association of Agricultural Economists Conference, Gold Coast, Australia.
21- Mohamadianfar A., Asgharipour M.R., Sirousmehr A. and Ramroodi Khastedel M. 2013. Study of Ecological Sustainability of the Wheat in the City of Torbat-E-Jam. Journal of Agricultural knowledge and sustainable production, 23(1): 117-128. (In Persian).
22- Moumenihelali H. 2013. Identifying the Most Appropriate Cultivar for Sustainable Rice Cultivation Systems Using Analytical Hierarchy Process (AHP). M. Sc. thesis of Agricultural Extension and Education, Islamic Azad University, Branch Sari. Sari. Iran. (In Persian).
23- Moumenihelali H., Ahmadpour A. and Poursaeed A. 2013. Improving the Ecological Sustainability by Applying the Appropriate Cultivars of Rice: Using AHP. International Journal of Agricultural Science, Research and Technology, 3(1): 13-18.
24- Office of Statistics and Information Technology, Ministry of Agriculture. 2011. letter statistic of agriculture. First volume. 2009 The 2010 crop season. Ministry of Agricultural Jihad, and Economic Planning Department, Office of Statistics and Information Technology. (In Persian).
25- Ommani A.R. and Chzari M. 2006. Stability Analysis of Wheat Farmers farming systems. Journal of Iranian Agricultural Sciences, 2: 2-37. (In Persian).
26- Poursaeed A.R. 2010. The examination of the partnership models of sustainable agricultural development based on Multiple Criteria Decision Making (MCDM) in Ilam province. PhD Dissertation, Agricultural Extension and Education, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran. Tehran. (In Persiann).
27- Poursaeed A., Mirdamadi M., Malekmohammadi I. and Hosseini F.J. 2010. The partnership models of agricultural sustainable development based on Multiple Criteria Decision Making (MCDM) in Iran. African Journal of Agricultural Research, 5(23): 3185-3190.
28- Rasul G. and Thapa G.B. 2004. Sustainability of ecological and conventional agricultural systems in Bangladesh: an assessment based on environmental, economic and social perspectives. Agricultural Systems. 79: 327-351.
29- Rezaei-Moghaddam K. and Karami E. 2008. A multiple criteria evaluation of sustainable agricultural development models using AHP. Environment, Development and Sustainability, 10(1): 407-426.
30- Saadi H., Kalantari Kh. and Iravani H. 2008. priorities Superior systems promoting in the water conservation, soil and vegetation (desertification): Analytical Hierarchy Process (AHP). Journal of Iranian Agricultural Extension and Education, 4(1): 1-13. (In Persian).
31- Triantaphyllou E. and Mann S.H. 1995. USING THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR DECISION MAKING IN ENGINEERING APPLICATIONS: SOME CHALLENGES. INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ENGINEERING: 1-11.
ارجاع به مقاله
مؤمنی هلالیه., & احمدپورا. (2015). ارزیابی نظام‌های بهره‌برداری در راستای پایداری فعالیت‌های زراعی استان مازندران. پژوهش های اقتصاد و توسعه کشاورزی, 29(2), 12-203. https://doi.org/10.22067/jead2.v0i0.41183
نوع مقاله
علمی - پژوهشی