نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۴ شماره ۲ سال ۱۳۸۹

عنوان مقاله: تعیین اندازه بهینه اقتصادی ماشین های کشاورزی در مزرعه دانشکده کشاورزی شیراز: با استفاده از یک مدل مبتنی بر برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیحDOI: 10.22067/jead2.v1389i2.3938

چکیده
انتخاب اندازه مناسب ادوات کشاورزی و سرمایه گذاری صحیح در این زمینه از مسائل اصلی مکانیزاسیون کشاورزی می باشد. مطالعه حاضر به منظور بهینه سازی اندازه ماشین های کشاورزی در مزرعه دانشکده کشاورزی شیراز انجام گردیده است. الگوی کشت این مزرعه شامل ۱۳۰ هکتار گندم، ۷۰ هکتار کلزا، ۱۰۰ هکتار ذرت، ۲۵ هکتار یونجه و ۴ هکتار گلرنگ می باشد. از مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح با هدف حداقل سازی هزینه های کل سالیانه شامل: هزینه های ثابت، هزینه های متغیر و تاخیر زمانی برای انجام کار استفاده شده است. برای اجرای مدل از نرم افزار "GAMS" استفاده گردیده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که اندازه های ارائه شده توسط مدل برای عرض عملیاتی و ظرفیت بار ماشین ها با اندازه هایی که در شرایط فعلی در مزرعه استفاده می گردند تفاوت معنی داری دارد و به استثنای سم پاش و تریلر که همان اندازه ظرفیت بار ۴۰۰ و ۴۰۰۰ کیلوگرم پیشنهاد شده است، در مورد بعضی ادوات اندازه ای بزرگتر و یا برخی دیگر اندازه ای کوچکتر توصیه گشته است. برای تراکتور همان تعداد ۸ عدد ولی قدرت بالاتر ۸۵ اسب بخار پیشنهاد شده است. این عدم تطابق میان اندازه های بهینه ماشین ها با اندازه های واقعی آن ها، در هزینه های کل سالیانه قابل مشاهده است به‌طوری که اجرای بهینه هزینه ای کمتر از هزینه های کل سالیانه در شرایط واقعی مزرعه را نشان داده است. بعلاوه برنامه زمان بندی شده برای انجام عملیات در هفته های مختلف سال تهیه گردیده که توزیع انجام عملیات زراعی را طی زمان نشان می دهد و می تواند راهنمای مناسبی برای مدیر مزرعه برای برنامه ریزی فعالیت های زراعی باشد.

کلمات کلیدی:   اندازه بهینه اقتصادی ماشین های کشاورزی; هزینه های مکانیزاسیون; برنامه زمانی عملیات زراعی; مزرعه دانشکده کشاورزی شیراز


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2607

بازدید: 1129

تاریخ دریافت: 1389/08/11 , تاریخ پذیرش: 1396/05/02 , تاریخ انتشار: 1389/08/11

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )