نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۴ شماره ۲ سال ۱۳۸۹

عنوان مقاله: بررسی نقش قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی بر تعادل منابع آب زیر زمینیDOI: 10.22067/jead2.v1389i2.3934

چکیده
چکیده
در سالهای اخیر بدلیل برداشت‌های بی رویه از منابع آب زیر زمینی در دشت همدان– بهار، سطح آب در آبخوان اصلی این دشت به شدت کاهش یافته و منابع آب زیر زمینی به عنوان مهمترین منبع تامین کننده آب مورد نیاز بخش کشاورزی و شرب شهری با خطر جدی تخلیه مواجه گردیده است. برخی از محققین معتقدند که مدیریت تقاضای منابع آب و بهره گیری از ابزارهای مدیریتی همسو شامل سیاست قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی یکی از راهکارهای جلوگیری از تخلیه منابع آب زیر زمینی است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر قیمت گذاری آب آبیاری بر حفظ و بهره برداری منابع آب زیر زمینی و شرایط اقتصادی بخش کشاورزی در دشت همدان- بهار با بهره گیری از مدل برنامه ریزی پویا می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در صورت ادامه شرایط فعلی حاکم بر قیمت آب آبیاری در منطقه مورد مطالعه، آبخوان با بیلان منفی بیش از ۱۷۱ میلیون متر مکعب و با کاهش ارتفاع سطح آب زیر زمینی معادل ۲۸/۴ متر در انتهای دوره برنامه ریزی پنج ساله مواجه خواهد شد. با افزایش قیمت آب آبیاری در قالب سیاست‌های کشاورزی علی رغم کاهش نسبی منافع اقتصادی در بخش کشاورزی بیلان منفی آب آبخوان تعدیل یافته بطوریکه در ازای قیمت ۱۵۰۰ ریال برای هر متر مکعب آب بیلان حجم آب آبخوان به صفر رسیده و مثبت می گردد.

JEL: C۶۱, CO۲, M ۱۱

کلمات کلیدی:   برنامه ریزی دینامیک; قیمت گذاری آب; منابع آب زیر زمینی; دشت همدان – بهار


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2658

بازدید: 1229

تاریخ دریافت: 1389/08/11 , تاریخ پذیرش: 1396/05/02 , تاریخ انتشار: 1389/08/11

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )