نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۸ شماره ۴ سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص Qتوبین شرکت های وابسته صنایع غذایی (مطالعه موردی: صنعت قند و شکر)


صفحات: 343-351

DOI: 10.22067/jead2.v0i0.37129

چکیده
کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از درجه بالایی از بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی برخوردار هستند. در این کشورها نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ تورم دارای نوساناتی هستند که می تواند محیط نامطمئنی برای سرمایه گذاران به وجود آورد. از این رو، در این پژوهش به بررسی تأثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص Q توبین شرکت‌های گروه قند و شکر سازمان بورس اوراق بهادار تهران طی دوره۱۳۹۰-۱۳۸۰ پرداخته شده است. برآورد مدل در قالب داده های تابلویی و تحلیل اثرات تصادفی انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بازده دارایی ها دارای تأثیر منفی و غیر معنادار بر شاخص Q توبین بوده‌اند. نرخ سود بانکی دارای اثر منفی و معنادار و ارزش افزوده بازار نیز دارای تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص Q توبین بوده است.

کلمات کلیدی:   شاخص Q توبین; داده‌های تابلویی; نرخ سود بانکی; نرخ ارز; نرخ بازده دارایی‌ها; صنایع قند و شکر

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 1848

بازدید: 1296

تاریخ دریافت: 1393/04/19 , تاریخ پذیرش: 1393/10/10 , تاریخ انتشار: 1393/12/12

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )