نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۸ شماره ۱ سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: abstractDOI: 10.22067/jead2.v1391i6.36199

چکیده
abstract

کلمات کلیدی:   abstract


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2905

بازدید: 325

تاریخ دریافت: 1393/03/21 , تاریخ پذیرش: 1393/03/21 , تاریخ انتشار: 1393/03/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )