نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد۲۷ شماره۴ سال۱۳۹۲

عنوان مقاله: abstractDOI: 10.22067/jead2.v1391i5.33432

چکیده
abstract

کلمات کلیدی:   abstract


دریافت نسخه XML

تمام متن: بدون عنوان
دانلود : 2858

بازدید: 397

تاریخ دریافت: 1392/12/24 , تاریخ پذیرش: 1392/12/24 , تاریخ انتشار: 1392/12/24

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )