نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۷ شماره ۳ سال ۱۳۹۲

عنوان مقاله: آثار بی ثباتی نرخ ارز بر تقاضای صادرات سیب و سیب زمینی (کشورهای در حال توسعه عمده تولید کننده و صادرکننده)


صفحات: 204-212

DOI: 10.22067/jead2.v0i0.29539

چکیده
با گسترش دامنه تجارت جهانی، نرخ ارز به عنوان پل ارتباطی بین اقتصادهای مختلف عمل کرده و بی ثباتی آن می تواند از طرق مختلف سطح قیمت ها، تولید، صادرات و واردات را متأثر سازد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر تقاضای صادرات محصولات سیب و سیب زمینی ۹ کشور در حال توسعه ی تولید کننده و صادرکننده عمده این محصولات در دوره زمانی ۱۹۹۲-۲۰۰۹ می باشد. بدین منظور ابتدا بی-ثباتی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودبازگشت (ARCH) محاسبه گردید. سپس اثر بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر مقدار تقاضای صادراتی محصولات سیب و سیب زمینی با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی شد. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار نرخ ارز واقعی و تأثیر منفی و معنی دار بی ثباتی آن بر مقدار تقاضای صادراتی این محصولات در کشورهای منتخب مورد مطالعه می باشد. همچنین بررسی سایر متغیرهای مدل نشان داد که میانگین وزنی درآمد واقعی کشورهای واردکننده سیب و سیب زمینی تأثیری مثبت و قیمت نسبی صادراتی سیب و سیب زمینی تأثیر منفی و معنی داری بر صادرات این محصولات داشته است.

کلمات کلیدی:   بی ثباتی نرخ ارز ، تقاضای صادرات، سیب و سیب زمینی، الگوی ARCH، داده های تابلویی


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2803

بازدید: 571

تاریخ دریافت: 1392/09/23 , تاریخ پذیرش: 1392/09/23 , تاریخ انتشار: 1392/09/23

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )