نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۸ شماره ۱ سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: آسیب‌شناسی مدیریت تحقیقات و توسعه فناوری کشاورزی در چارچوب نظام نوآوری کشاورزی


صفحات: 71-82

DOI: 10.22067/jead2.v1391i6.27268

چکیده
این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل مسایل و چالش‌های تحقیقات و فناوری کشاورزی در چارچوب نظام نوآوری کشور از طریق راهبرد پیمایش و با استفاده از پرسشنامه به انجام رسیده است. محققان سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و اعضای هیات علمی کشاورزی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دو جامعه آماری پژوهش را در طی مرحله پیمایش تشکیل داده‌اند. با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران و نیز روش‌نمونه‌گیری چند مرحله‌ای، به ترتیب ۱۸۸ محقق و ۲۰۵ عضو هیات علمی جهت تکمیل پرسشنامه محقق‌ساخته به عنوان ابزار تحقیق انتخاب شدند. با استفاده از نرم‌افزارSPSS، داده‌های گردآوری شده از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مورد تحلیل قرار گرفت. در مجموع، تحلیل عاملی سه دسته از مسایل و چالش‌های تحقیقات و فناوری کشاورزی به استخراج ۱۳ عامل به شرح زیر منجر شده است: ساختار و سیاست توسعه کشاورزی، منابع و زیرساخت‌های توسعه کشاورزی، خدمات حمایتی توسعه کشاورزی (سطح توسعه کشاورزی)، ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری در تحقیقات و فناوری، مدیریت تحقیقات و فناوری، بهره‌وری تحقیقات و توسعه فناوری، فرهنگ پژوهش، شبکه‌گرایی در ‌تحقیقات و فناوری (سطح نظام نوآوری کشور)، سیاست تحقیقات کشاورزی، سودمندی و اثربخشی تحقیقات و فناوری کشاورزی، مدیریت یکپارچه تحقیقات و فناوری کشاورزی، توسعه نهادی نظام تحقیقات و فناوری کشاورزی و همگرایی آموزش عالی و تحقیقات کشاورزی (سطح نظام نوآوری کشاورزی). این سه گروه از عوامل به ترتیب توانسته‌اند ۶۴، ۷۵ و ۷۳درصد واریانس کل مجموعه مربوطه را تبیین نمایند. سرانجام، از طریق خوشه‌سازی مفهومی عوامل استخراج شده، الگوی مفهومی مسایل و چالش‌های تحقیقات و فناوری کشاورزی ارایه شده است.

کلمات کلیدی:   : نظام نوآوری کشاورزی، فناوری کشاورزی، مدیریت تحقیقات، خوشه‌سازی مفهومی


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4376

بازدید: 700

تاریخ دریافت: 1392/07/29 , تاریخ پذیرش: 1393/02/10 , تاریخ انتشار: 1393/02/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )