نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۹ شماره ۴ سال ۱۳۹۴

عنوان مقاله: abstract


صفحات: 50-61

DOI: 10.22067/jead2.v29i4.20534

چکیده
.

کلمات کلیدی:   abstract


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 159

بازدید: 131

تاریخ دریافت: 1394/12/18 , تاریخ پذیرش: 1394/12/18 , تاریخ انتشار: 1394/12/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )