نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: abstractDOI: 10.22067/jead2.v1391i4.20200

چکیده
abstract

کلمات کلیدی:   abstract


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3484

بازدید: 399

تاریخ دریافت: 1391/12/21 , تاریخ پذیرش: 1391/12/21 , تاریخ انتشار: 1391/12/21

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )