نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: ABSTRACTDOI: 10.22067/jead2.v1391i3.18077

چکیده
ABSTRACT

کلمات کلیدی:   ABSTRACT


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4137

بازدید: 543

تاریخ دریافت: 1391/10/06 , تاریخ پذیرش: 1391/10/06 , تاریخ انتشار: 1391/10/06

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )