نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۶ شماره ۲ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: abstract


صفحات: 9-16

DOI: 10.22067/jead2.v1391i2.15835

چکیده
abstract

کلمات کلیدی:   abstract


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3050

بازدید: 499

تاریخ دریافت: 1391/07/17 , تاریخ پذیرش: 1391/07/17 , تاریخ انتشار: 1391/07/17

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )