نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۶ شماره ۲ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: قیمت‌گذاری اقتصادی آب در بخش کشاورزی به روش رمزی


صفحات: 134-140

DOI: 10.22067/jead2.v1391i2.15832

چکیده
وجود موانع و محدودیت های جدی در افزایش عرضه آب، کشورهای جهان را به این نتیجه رسانده است که راه کارهایی از این مشکل را در مدیریت تقاضا برای آب جستجو نمایند. در این راستا نرخ گذاری مناسب آب محور برنامه ها و سیاست ها قرار گرفته است. از آن‌جا که صنعت آب در ایران حالت انحصاری دارد، قیمت‌گذاری مناسب آن است که ضمن رعایت عدم زیان دهی، رفاه اجتماعی را نیز حداکثر سازد. بدین منظور، در این پژوهش، از روش قیمت‌گذاری رمزی۴ که دارای قابلیت های فوق می باشد، استفاده شده و قیمت رمزی در صنعت آب استان همدان در بخش کشاورزی تعیین شده است. برای تعیین این قیمت‌، تابع تقاضای آب برای بخش کشاورزی با استفاده از سری زمانی داده های سال های ۸۸-۱۳۷۰ برآورد شده و از طریق آن کشش قیمتی تقاضا محاسبه شده است. هم‌چنین، تابع تولید آب با استفاده از داده های سری زمانی سال های ۸۸-۱۳۷۰ برآورد گردیده است. به منظور تخمین توابع عرضه و تقاضا از مدلARDL و نیز از نرم افزار اقتصادسنجی Microfitاستفاده شده است. کشش قیمتی با استفاده از توابع تقاضا و نیز هزینه نهایی تولید، با استفاده از تابع تولید محاسبه شده و سپس قیمت رمزی آب برای بخش کشاورزی با استفاده از نرم افزار MATLABمحاسبه شده است. با توجه به نتایج این پژوهش قیمت رمزی آب در بخش کشاورزی بیش از قیمت دریافتی توسط صنعت آب در سال ۱۳۸۸ می باشد.

طبقه بندی JEL: D۲۳، D۴۰،D۴۲ ،D۴۶ ،L۹۵ ، Q۲۵

کلمات کلیدی:   قیمت‌گذاری، بهینه رمزی، آب، کشاورزی


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3671

بازدید: 1503

تاریخ دریافت: 1391/07/17 , تاریخ پذیرش: 1391/07/17 , تاریخ انتشار: 1391/07/17

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )