نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۶ شماره ۲ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: محاسبه نرخ بازده نهایی سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بخش کشاورزی


صفحات: 79-85

DOI: 10.22067/jead2.v1391i2.15799

چکیده
به دلیل اهمیت تحقیق و توسعه کشاورزی در انباشت دانش و ایجاد نوآوری در تولید محصولات بخش کشاورزی در مقاله حاضر با استفاده از رهیافت آلمون و نیز با استفاده از داده های پژوهش از منابع آماری جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان فائو برای بازه زمانی ۱۳۸۸- ۱۳۵۸، به بررسی تاثیر تحقیق و توسعه کشاورزی بر بهره‌وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که اثر تحقیق و توسعه کشاورزی داخلی و خارجی (شرکای تجاری) بر بهره وری کل کشاورزی معنی دار و مثبت است. در این مطالعه اندازه کششهای بلند مدت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بر بهره‌وری کل بخش به ترتیب ۱۶/۰ و ۱۹/۰ درصد بوده است. میانگین نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی برای دوره مورد مطالعه، ۳۷ درصد برآورد شد که در مقایسه با میانگین آن برای کشورهای در حال توسعه یعنی رقم ۵۴ درصد رقم پایینی است. با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌شود که دولت به منظور ارتقای بهره وری و افزایش نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه کشاورزی اقدام به ارتقای سطح دانش کشاورزان از طریق بهبود اوضاع سرمایه انسانی و نیز گزینش مناسب شرکای تجاری در این بخش نماید.

کلمات کلیدی:   بهره‌وری کل عوامل تولید، نرخ بازده سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی، شرکای تجاری


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154