نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲۶ شماره ۱ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: اثرات سرریز نوسان قیمت در بازار گوشت گوساله استان تهرانDOI: 10.22067/jead2.v1391i1.14100

چکیده
اثرات سرریز نوسان قیمت نشان‌گر آن است که نوسان قیمت در بازارهای متفاوت می توانند به‌طور متقابل بر روی هم تاثیر داشته باشند. هدف از مطالعه حاضر، سنجش و تحلیل اثرات سرریز نوسان قیمت در سطوح عمودی شامل سطح نهاده های تولیدی، سطح عمده فروشی و سطح خرده-فروشی بازار گوشت گوساله استان تهران می‌باشد. بدین منظور از الگوی خودتوضیحی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم‌یافته چندمتغیره (MVGARCH) با استفاده از سری‌های قیمت ماهانه فروردین ۱۳۷۶ تا فروردین ۱۳۸۷بهره‌ گرفته شد. نتایج کار حکایت از آن دارد که نوسانات قیمت عمده‌فروشی گوشت گوساله زنده بیش از نوسانات قیمتی بازارهای نهاده‌های تولیدی و خرده‌فروشی تحت تاثیر نوسانات سایر بازارها قرار دارد. از طرف دیگر، نوسانات قیمت عمده‌فروشی گوشت گوساله حساسیت بیشتری نسبت به نوسانات قیمت خرده‌فروشی گوشت گوساله در مقایسه با نوسانات قیمت نهاده‌های خوراکی دارد.

کلمات کلیدی:   اثر سرریز; نوسان قیمت; سطوح عمدی بازار; گوشت گوساله; الگوی MVGARCH


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3942

بازدید: 697

تاریخ دریافت: 1391/04/31 , تاریخ پذیرش: 1391/04/31 , تاریخ انتشار:

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )