دکتر احمد اکبری
استاد
تخصص و وابستگی سازمانی: اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
وب سایت: http://www.usb.ac.ir/Units.aspx?Culture=fa-ir&UnitID=106&MenuID=1050
آدرس ایمیل: aakbari@hamoon.usb.ac.ir

دکتر محمد بخشوده
استاد
تخصص و وابستگی سازمانی: اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز
وب سایت: http://shirazu.ac.ir/age_dep/node/21
آدرس ایمیل: bakhshoodeh@gmail.com

دکتر محمود دانشور کاخکی
استاد
تخصص و وابستگی سازمانی: اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://www.um.ac.ir/~daneshvar
آدرس ایمیل: daneshvar@um.ac.ir

خانم دکتر شیدا رستگاری
استاد
تخصص و وابستگی سازمانی: دانشگاه ایالتی اوکلاهما، آمریکا
وب سایت: http://www.uky.edu/Ag/AgEcon/.php

دکتر منصور زیبایی
استاد
تخصص و وابستگی سازمانی: اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز
وب سایت: http://shirazu.ac.ir/age_dep/node/21
آدرس ایمیل: zibaei@shirazu.ac.ir

دکتر حبیب اله سلامی
استاد
تخصص و وابستگی سازمانی: اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران
وب سایت: http://utcan.ut.ac.ir/member/salami.aspx
آدرس ایمیل: hsalami@ut.ac.ir

دکتر سید حسین سقاییان نژاد
استاد
تخصص و وابستگی سازمانی: دانشکده کشاورزی، دانشگاه کنتاکی، آمریکا
وب سایت: http://www.uky.edu/Ag/AgEcon/saghaian_mehdi.php

دکتر ناصر شاهنوشی
استاد
تخصص و وابستگی سازمانی: اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://www.um.ac.ir/~shahnoushi
آدرس ایمیل: shahnoushi@um.ac.ir

دکتر محمود صبوحی صابونی
دانشیار
تخصص و وابستگی سازمانی: اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://sabouhi.profcms.um.ac.ir/

دکتر سید کاظم صدر
استاد
تخصص و وابستگی سازمانی: اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر محمد قربانی
استاد
تخصص و وابستگی سازمانی: اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://www.um.ac.ir/~ghorbani

دکتر علیرضا کرباسی
دانشیار
تخصص و وابستگی سازمانی: اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://www.um.ac.ir/~karbasi/
آدرس ایمیل: karbasi@um.ac.ir

دکتر محمد حسین مهدوی عادلی
استاد
تخصص و وابستگی سازمانی: اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://mh-mahdavi.profcms.um.ac.ir//index.php?mclang=fa-IR

دکتر بهاء الدین نجفی
استاد
تخصص و وابستگی سازمانی: اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز
آدرس ایمیل: najafi@shirazu.ac.ir

دکتر مسعود همایونی فر
دانشیار
تخصص و وابستگی سازمانی: اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://homayounifar.profcms.um.ac.ir/